M.A.D.R.A.S. - Woodoorave
BD Media Music、Bích Phương、Dj Đại Mèo - Chuyện Cũ Bỏ Qua Vinahouse
Butterfly v2 DJdon听旋律
美丽的误会
伍佰 - 《突然的自我》《痛苦的人》《挪威的森林》
《我不后悔》 - 郑源